ZMLUVNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

I. Všeobecné ustanovenia

    a) Objednávateľ vytvorením objednávky akceptuje Zmluvné Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené zhotoviteľom.   Vzťahy objednávateľa a zhotoviteľa sa riadia týmito odchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zhotoviteľa (firma MaxArt) a jeho zákazníkov (objednávateľa) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

    b) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá iná kúpna zmluva v písomnej forme,tak platia zmluvné obchodné podmienky na stránke www.maxart.eu.sk.

II. Predmet plnenia

    a) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa kované predmety v zmysle objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.   Pričom akékoľvek zmeny objednávky sú platné výlučne len písomnou formou.

    b) Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.

    c) Súčasťou predmetu plnenia nie je dodávka a montáž automatického bránového systému, pričom sa však zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť uzavretie príslušnej zmluvy s vhodným subdodávateľom.   Akékoľvek nároky z dodávky a montáže automatického bránového systému môžu byť uplatňované výlučne voči subdodávateľovi, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.

    d) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Cena

    a) Zhotoviteľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa zmluvy príslušnej objednávky.   Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená za celkové dielo podľa objednávky. Cena za dielo bude považovaná za zaplatenú zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný tovar a služieb na účet Zhotoviteľa alebo zaplatením v hotovosti na faktúru.   Dohodnutá zmluvná cena v euro bola určená na základe rozpočtu, pričom túto cenu možno na návrh zhotoviteľa zvýšiť dodatočne výlučne v rozsahu a za podmienok podľa § 547 ods.2 až 6 Obchodného zákonníka.

    b) V prípade nedodržania akejkoľvek platovej doby je Objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatky z predĺženia z hodnoty v čas nezaplatenej čiastky vo výške 0,5 % za každý deň predĺženia. Zhotoviteľ si vyhradzuje uplatniť vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je zároveň aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru objednávajucím je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

IV. Čas plnenia

    a) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase, v zmysle jednotlivých bodov v objednávke. Dodacia doba začína plynúť od nasledujúceho dňa po obdržaní záväznej objednávky na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

    b) Objednávateľ je povinný tovar riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť Zhotoviteľovi. V prípade omeškania spôsobeného zo strany objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní splnením svojho záväzku.   Špecifické otázky omeškania z dôvodu vyššej moci upravuje článok VIII tejto zmluvy.

V. Zodpovednosť za vady a záruka

    a) Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba začína plynúť odo dňa predania tovaru konečnému užívateľovi.

    b) Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.   Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

    c) Vady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi do 10 pracovných dní a to písomnou formou a doporučene,bez zbytočného zdržovania,čo ich objednávateľ zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť. Ostatné náležitosti reklamačného konania sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, ak objednávateľ chce odstúpiť od zmluvného vzťahu,presné ustanovenia sú v článku VIII tejto zmluvy.

    d) Zhotoviteľ poskytuje na vykonanom diele 2 až 5-ročnú záruku. Záruka sa nevzťahuje na vady diela alebo jeho časti vzniknuté v dôsledku:   -neodborného zaobchádzania a neodbornej údržby zo strany objednávateľa, alebo zásahu osoby inej ako na príslušný zásah zhotoviteľom vyškoleného pracovníka - vyššej moci.

VI. Platobné podmienky

    a) Pri podpise objednávky bola zo strany objednávateľa zložená záloha vo výške 60 % celkovej ceny zákazky špecifikovanej v objednávke, pričom objednávka slúži zároveň ako potvrdenie o prevzatí finančnej čiastky zo strany zhotoviteľa.

    b) Zostatok ceny za zhotovenie diela bude uhradený v hotovosti dňom kompletného odovzdania diela v zmysle príslušnej objednávky.

VII. Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

     Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi potrebný prístup na pozemok za účelom realizácie výmeru, montáže a iných úkonov potrebných k riadnemu vykonaniu diela.

VIII. Vyššia moc

    a) Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy značného rozsahu majúce súvislosť s predmetom zmluvy, štrajky a pod., a to aj v prípade, že taká prekážka vznikla v čase, keď povinná strana už bola v omeškaní.   Za vyššiu moc sa však nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok od subdodávateľov a zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

    b) Nemožnosť zmluvnej strany plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci nebude považovaná za porušenie tejto zmluvy, ak zmluvná strana dotknutá vyššou mocou: ­ prijala všetky rozumné opatrenia a vynaložila náležitú starostlivosť s cieľom splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a ­ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po vzniku vyššej moci,oznámila druhej zmluvnej strane existenciu vyššej moci.

    c) V prípade, že vyššia moc vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka sa uplatní okrem prípadu, že by takáto vyššia moc ohľadom plnenia povinnosti povinnej zmluvnej strany vznikla aj keby povinná zmluvná strana nebola v omeškaní.

IX. Záverečné ustanovenia

    a) Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.

    b) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

    c) V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým stanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.